Alush Mullaj Et hem Bey Moskee Tirana Albaniekl

Alush Mullaj ‘Et’hem Bey Moskee’ in Tirana Albanie

Tijdelijk adres: paradijs

Chris den Engelsman

in de schaduw van de minaret
toont een luid toeterend plein
ons hoe een toekomst
er ooit uitzag en werd

de hemel wolkt
rond minaret en klokkentoren
met liefde: gebouw, vernietigd, gerestaureerd
in atheïstisch heil gesloten

binnenin een elegant braamrood
ogenblik oase van eeuwigheid

een dik bebrilde paradijsvogel
verkoopt me zijn volksschilderkunst

buiten valt woordeloos
in stoffige stralen door het glas

 


 

Rene Magritte vogel lucht

Rene Magritte ‘Vogellucht’ (?)

‘La Chemise Imprimée Exclusive’

Chris den Engelsman

in de paskamer van het modegerecht
kijk ik naar de blauwe flamingo’s in de spiegel
met een torso van vlees en een kop van krijt
wacht ik tot het rode gordijn open gaat

het spektakel begint op de voorgrond verschijnen
de vertrouwde objecten als pijp, rinkelbel en bolhoed
een blauwe schildpad verplaatst zich traag door de dikke lucht
een kaars die duisternis verspreid reveleert de verschijnselen

het vogelbladdier koestert zijn kwelgeest aan het gat dat eens zijn borst was
het einde is nabij
de gesloten deur onthult een vormloze nacht

langs een discreet schitterende sterrenhemel
keert de blauwe hemelvogel terug
in ons denken gaat veel kennis verloren

 


 

Tinquely06 Strawinsky-fontein

‘Stravinsky fontein’ Jean Tinquely en Nikki de Saint Palle

Homo Ludens

Chris den Engelsman

kind dier dwaas wilde ziener speler aan gene zijde van
de ernst waar de verbonden geest zich een eigen wereld
schept waar de dingen een ander gelaat hebben waar
een Cycloop zich spiegeld tussen vier oude eiken

vervoering bedwelming lach en droom trekken ons het
toverhemd van onze kindertijd aan het spel van de kinetische
machines het wonder van beweging de feestelijke bedwelming
de extase in een atmosfeer van gemeenschappelijk verblijden

een oude tovenaar zingt ons uit de aarde het moeras het
water het raadsel ontplooit zich in spel en als spel
het antwoord wordt niet gegeven of gevonden maar verkregen

buiten de sfeer van nuttigheid en noodzaak voorbij redelijkheid
en praktisch leven in de tovercirkel van vierhonderd ton ijzer
is het scheppen een spel van ernstige arbeid

Meer poëzie

Alush Mullaj Et hem Bey Moskee Tirana Albaniekl

Alush Mullaj ‘Et’hem Bey Moskee’ in Tirana Albanie

Temporary address: paradise

Chris den Engelsman

in the shadow of the minaret
shows a loud honking square
us how a future
once looked and is

a cloud covered heaven moves
around bell tower and minaret
with love: building, destroyed, restored
closed in atheistic salvation

within, a haven of eternity
a small elegant red berry moment

a thick bespectacled bird of paradise
sells me his peace of heaven

outside is falling endlessly
in dusty rays through the glass

 


 

Rene Magritte vogel lucht

Rene Magritte ‘Vogellucht’ (?)

‘La Chemise Imprimée Exclusive’

Chris den Engelsman

looking at the blue flamingos in the mirror
of the fitting room fashion court
with a torso of meat and a head of chalk
waiting until the lush red curtain opens

the game of flattery and seduction begins in the foreground
familiar objects appear pipe, rattle and bowler
a blue turtle moves slowly through the thick air
a candle spreading darkness reveals the phenomena

the birdleave cherish his tormentor to the hole
one time his chest, the closed door reveals a
formless night of complete darkness

along a discrete starry sky the
blue turtle returns in a warm white light

in our thinking we lose much knowledge

 


 

Tinquely06 Strawinsky-fontein

‘Stravinsky fontein’ Jean Tinquely en Nikki de Saint Palle

Homo Ludens

Chris den Engelsman

animal wild child fool seer player beyond severity
where the connected mind creates his own world
where the things have a different face
a Cyclops is reflected between four old oak

laughs and dreams dresses us in the magic shirt
of our childhood the game of the kinetic machines
the miracle of motion the festive intoxication
ecstasy all in an atmosphere of mutual delight

an old magician sings us out of the swamp earth and
water the mystery unfolds in game and is game
the answer is not given or found but obtained

outside the sphere of usefulness and necessity beyond
reason and practical life in the magic circle of four hundred
tons of iron creation is a play of serious labor

More poetry